, - Customs Clearance Serviecs Ltd.

SCOPE OF SERVICES

  นำเข้า / ส่งออก / ถ่ายลำและผ่านแดน


  ตัวแทนออกของ

            บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 เราได้ รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำมากมาย ไม่ว่าความต้องการจะซับซ้อนแค่ไหนเราก็สามารถจัดการได้ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เราสามารถเป็นตัวแทนออกของทั้งสินค้าเข้าและสินค้าออก รวมไปถึงการจัดส่งหรือรับสินค้าของท่านได้อย่างปลอดภัยและตรงเวลา

  ขาเข้าและการจัดส่ง

            บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด มีทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านพิธีการศุลกากร รวมถึงการนำเข้าและส่งออก โดยต้องมีใบอนุญาตจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญสามารถนำเสนอข้อแนะนำที่ต้องปฏิบัติให้แก่ท่านเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจ

นอกจากนี้เรายังให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนออกของ ดังต่อไปนี้

  • ให้คำปรึกษาทางด้านราคาและพิกัดศุลกากร
  • ปฏิบัติการใบขนสินค้าด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
  • ให้คำปรึกษาทางด้านการคืนอากร และการตรวจสอบย้อนหลัง
  • บริการด้านขนถ่ายสินค้า
  • ยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

  ขาออกและการขนส่งสินค้า

            บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมที่จะสรรหาวิธีการส่งสินค้าขาออกตรงตามความต้องการของลูกค้าและนำเสนอราคาขนส่งที่เหมาะสม เหมาะกับสภาวะตลาดและสามารถแข่งขันในตลาดได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

  ทางทะเล

  ทางอากาศ

  ทางบก


  ผู้ชำนาญการด้านศุลกากร


            บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด มีผู้ชำนาญการทางด้านศุลกากรประจำตามหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่กำหนดไว้ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการผ่านพิธีการศุลกากร ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเข้าหรือสินค้าออก อีกทั้งสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษา เกี่ยวกับข้อกฏหมายหรือหลักปฏิบัติแก่ลูกค้าและทีมงานฝ่ายต่างๆ

            นอกจากการให้บริการนำสินค้าเข้า และส่งสินค้าออกตามขั้นตอนปกติแล้ว ทีมงานนี้ของ บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด ยังสามารถนำเสนอการบริการต่อเนื่องแก่ลูกค้า ได้แก่ คลังสินค้าฑัณท์บน เขตปลอดอาการ และบริการหลังการออกของอื่นๆ เช่น การขอคืนเงินชดเชย ขอคืนอากรที่วางประกัน ขอชำระภาษีเพิ่ม ขอคืนอากรสงวนสิทธิ์ ขอคืนอากร Re-Export 9/10 อุทธรณ์ หรือ โต้แย้งต่อกรมศุลการ เป็นต้น

            นอกเหนือจากการให้บริการนำเข้าและส่งออกตามขั้นตอนปกติแล้ว บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด ยังสามารถให้บริการด้านอื่นๆ เช่น การยื่นและจัดทำเอกสารในการขอใบอนุญาตส่งออกหรือนำเข้า แม้กระทั่งใบรับรองสินค้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ลูกค้าทำได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง เช่น ใบรับรองสินค้าจากหอการค้าไทย ใบรับรองสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ การทำรายงานนำเข้าสินค้าบางประเภทต่อกระทรวงพาณิชย์ ใบอนุญาตนำเข้าขององค์การอาหารและยา ใบอนุญาตนำเข้าของกรมปศุสัตว์ เป็นต้น


  การขอใบอนุญาต

            นอกเหนือจากการให้บริการนำเข้าและส่งออกตามขั้นตอนปกติแล้ว บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด ยังสามารถนำเสนอการบริการต่อเนื่องแก่ลูกค้า คือ การยื่นและจัดทำเอกสาร ในการขอใบอนุญาต ส่งออกหรือนำเข้า แม้กระทั่งใบรับรองสินค้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานหรือ การให้บริการแก่ลูกค้าทำได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สะดุด เช่น ใบรับรองสินค้าจากหอการค้าไทย ใบรับรองสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ การทำรายงานนำเข้าสินค้าบางประเภทต่อกระทรวงพาณิชย์ ใบอนุญาตนำเข้าขององค์การอาหารและยา ใบอนุญาต นำเข้าของกรมปศุสัตว์ เป็นต้น


  การแยกหีบห่อและกระจายสินค้า


            บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตระหนักดีว่าลูกค้าส่วนมากต้องการจะใช้บริการแบบ one-stop services เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากงานหลักที่เราให้บริการทางด้านออกของจากด่านศุลกากร เราจึงเสนอบริการคัดแยกสินค้า จัดทำบรรจุหีบห่อ และกระจายสินค้าของลูกค้าที่นำเข้าสินค้านั้นๆ เพื่อจัดส่งต่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

            ดังนั้นบริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด จึงได้จัดตั้งแผนกกระจายสินค้าขึ้นมารองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยในแผนกมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดแยกสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบรรจุหีบห่อและใช้วัสดุที่สามารถควบคุมอุณหภูมิความเย็นตามที่ลูกค้าต้องการ จัดทำใบบ่งบอกชนิดของสินค้าและเครื่องหมายของผู้รับอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้สินค้าเหล่านั้นถึงมือผู้รับตามกำหนดเวลา และเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า